Zberný dvor + vývoz separovaného a komunálneho odpadu

Zberný dvor je určený na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre fyzické osoby, občanov s trvalým pobytom v Malženiciach, nasledovného charakteru a množstva :

 1. Drobný stavebný odpad - po drobných úpravách v byte, ktoré nevyžadujú ani stavebné povolenie, ani ohlásenie. Maximálne množstvo pre uloženie do kontajnera je 200 kg/rok na jedného obyvateľa, jednorázovo nie viac ako jeden prívesný vozík za osobné motorové vozidlo
 2. Objemný odpad - len rozobratý drevený nábytok, skrine, postele, okenné rámy bez sklenej výplne a pod. a dosky v maximálnych rozmeroch : dĺžka 2 m, šírka 0,5 m, v množstve do l m3/rok na jedného obyvateľa, jednorázovo nie viac, ako jeden prívesný vozík za osobným motorovým vozidlom, pneumatiky automobilov - 4 ks osoba/rok,
 3. Kovový odpad - obec nezberá nakoľko sa v obci nachádza prevádzka zberu kovového odpadu
 4. Elektrické spotrebiče /elektroodpad/ - chladničky, práčky, televízne prijímače, PC, monitory a pod. - bez obmedzenia
 5. Žiarivky - zberná nádoba umiestnená vo vstupných priestoroch obecného úradu
 6. Akumulátory
 7. Textil
 8. Papier a obaly
 9. Plasty

 

Každá domácnosť v obci musí triediť odpady už doma, pretože máme dodané nádoby na TKO a papier, plasty, hlavne PET f1aše.

Sklo sa odovzdáva do kontajnerov rozmiestnených v jednotlivých častiach obce.

 

Obsahom odpadu nemôže byt' :

 1. Nerozobratý nábytok
 2. Biologicky rozložitel'ný odpad - uhynuté zvieratá a iný biologický odpad· Komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky /napríklad vyprázdnené nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách a plynoch, azbest a podobné hmoty/
 3. Chemické látky, farby a ich obaly – tieto obec zbiera raz ročne prostredníctvomfirmy zaoberajúcej sa touto činnosťou

 
Od 1.10.2011 je v platnosti nový prevádzkový poriadok zberného dvora.
Zberný dvor (na konci obce smerom na V. Kostoľany po pravej strane) je otvorený :
utorok : 15:00 - 17:00
streda : 15:00 - 17:00
sobota : 10:00 - 13:00
 

Pracovník zodpovedný za prevádzku zberného dvora: Jozef Nádaský, tel.č. 0915 512 270