Zástupca starostu

Ing. Ján Lietavec

Poverenie

Starosta Obce Malženice, Miroslav Macko, v súlade s ustanovením § 13 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

poveruje zastupovaním starostu

poslanca obecného zastupiteľstva v Malženiciach Ing. Jána Lietavca v nasledovnom rozsahu:

  • spravovať a dopĺňať aktuálnymi informáciami webovú stránku obce Malženice;
  • plniť úlohy podľa § 12 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
  • zapisovať a vypracovávať zápisnice z rokovania Rady obce;
  • riadiť krízovú situáciu v prípade živelnej pohromy, nebezpečia plynúceho z ohrozenia obce a občanov jadrovým zariadením, súčasne byť súčinný s orgánmi štátnej správy;
  • zvolávať pri vzniku mimoriadnych situácii krízový štáb obce;
  • riešiť vzniknuté situácie, kde môže byť ohrozené zdravie, životy občanov a môže byť ohrozený ich majetok a privolávať orgány štátnej správy k zásahu (polícia, hasiči, záchranári).

Za stanovený rozsah zastupovania starostu obce a skutočný výkon činnosti prináleží zástupcovi starostu obce plat v zmysle Zásad odmeňovania poslancov OZ Malženice.

Účinnosť tohto poverenia zaniká vydaním nového poverenia alebo uplynutím funkčného obdobia povereného poslanca.

V Malženiciach dňa 11. 12. 2014

Miroslav Macko starosta obce

 

Poverený zástupca starostu svojim podpisom potvrdzuje, že rozumie obsahu a účelu tohto poverenia príjma.

 

 

V Malženiciach dňa 11. 12. 2014

Ing. Ján Lietavec zástupca starostu

 

Originál tohto dokumentu je uložený v dokumentácii obce Malženice.