VZN č. 2/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malženice