Všeobecne záväzné nariadenia

VZN Obsah Príloha
2/2017

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2017 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malženice

celé znenie
1/2017

Všeobecne záväzné  nariadenie č. 1/2017 - ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Malženice, na základe schválenia Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Malženice

celé znenie
6/2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v Malženiciach

celé znenie
5/2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Malženice a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom a území obce  v centrách voľného času
 

celé znenie
4/2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malženice

celé znenie
3/2016

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2016 - Prevádzkový poriadok telocvične pri ZŠ s MŠ Malženice

celé znenie
2/2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Malženice

celé znenie
1/2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Malženice

celé znenie
Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 1/2014

 Dodatok č. 1/2016 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských záriadení na území obce Malženice

celé znenie
Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 3/2014

Dodatok č. 1/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Malženice a na záujmové vzdelávanie deí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času

celé znenie

Stránky