Úradná tabuľa

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady SR vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na 04.11.2017

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Malženice

Dňa 29.06.2017 o 19.00 hod. sa v zasadačke obecného úradu Malženice bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva Malženice.

POZVÁNKA - Obecné zastupiteľstvo 4.4.2017

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Malženice, ktoré sa bude konať dňa
04.04.2017 /v utorok/ o 19:00 hod.
v zasadačke obecného úradu Malženice.

Návrh spoločného PHSR - Združenie obcí miestnej oblasti Trnava (ZOMOT)

V roku 2016 vzniklo ako samostatná právnická osoba Združenie obcí mestskej oblasti Trnava. Jedným z jeho prvých projektov bolo aj vypracovanie spoločného Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia. Dôvodom spracovania bola, okrem samotného vzniku združenia obcí a vypracovania integrovanej stratégie udržateľného mestského rozvoja v rámci prípravy IROP, aj nevyhnutná potreba spolupráce mesta Trnava a okolitých obcí z dôvodu nových očakávaných trendov, vnútorných a vonkajších výziev, ktoré budú mať dopad na rozvoj a verejné služby na miestnej úrovni.

Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Malženice zverejňuje zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa - odpredaj pozemku parc. č. 1342/18 a parc. č. 1342/16 v k.ú. obce Malženice - viď. príloha.

Stránky