Profil verejného obstarávateľa

Obec Malženice je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verejným obstarávateľom, a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Obec Malženice
Sídlo: Obecný úrad 294, 919 29 Malženice 
Štatutárny zástupca: Miroslav Macko, starosta obce
Číslo účtu: 6322083002/5600
IČO:  00312762
DIČ:  2021268117
Telefón: +421 905 898 197
 

Verejné obstarávania

Táto sekcia neobsahuje žiadne zákazky.

Por. číslo Predmet Dátum poslednej aktualizácie Predloženie ponúk Cena bez DPH Prílohy
1 Profesionálna umývačka skla a tanierov 30. apríl 2014, 16:36 6. máj 2014, 23:45 1 840.00 € Výzva - umývačka.pdf

Táto sekcia neobsahuje žiadne zákazky.

Táto sekcia neobsahuje žiadne zákazky.

Táto sekcia neobsahuje žiadne zákazky.