Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska obce Malženice

Účel použitia:

Viacúčelové športové ihrisko je určené na športové vyžitie obyvateľov obce Malženice. Ihrisko je vhodné na nasledovné rekreačné aktivity:

 • futbal

 • nohejbal

 • basketbal

 • volejbal

 • tenis

 • hokejbal

 • hádzaná

Užívateľmi zariadenia sú predovšetkým žiaci predškolských zariadení, základnej školy, obyvatelia obce (mládež a dospelí), telovýchovné a športové oddiely, resp. záujmové združenia, právnické osoby. Hlavne občania s trvalým pobytom v obci.

Časový harmonogram ihriska:
Pondelok - piatok:
9,00 - 15,00 ...... žiaci predškolských zariadení, základnej a strednej školy
15,00 - 18,00 ...... obyvatelia obce (mládež a dospelí)
18,00 - 21,00 ...... telovýchovné a športové oddiely, resp. záujmové združenia, právnické osoby
Sobota, nedeľa, sviatky, prázdniny:
8,00 - 16,00 ....... obyvatelia obce (mládež, dospelí)
16.00 – 21,00 ...... telovýchovné a športové oddiely, resp. záujmové združenia, právnické osoby
Prednosť majú všetky školské a športové podujatia organizácií v obci Malženice.

Cenník prenájmu:

 • žiaci predškolských zariadení, základnej školy vo vyučovacom procese a činnosť krúžkov organizovaných školou ......................................... bez poplatku

 • obyvatelia obce ( min. 50% Malženičanov ) ...................... bez poplatku

 • domáce športové oddiely .................................................... bez poplatku

 • tel. a športové oddiely, záujmové združ., práv. osoby ....... 7 €/hod.

 • príplatok za osvetlenie ihriska ............................................ 3 €/hod.

Nájomca zaplatí cenu za prenájom ihriska do pokladne správcovi ihriska. Správca je povinný vystaviť nájomcovi doklad o zaplatení.

V prípade dlhodobého pravidelného prenájmu je nájomca povinný zaplatiť nájomné predom na dohodnutú dobu nájmu. V prípade nevyužitia predplatenej doby nájomcom z akýchkoľvek dôvodov ( prekážka zo strany nájomcu alebo nespôsobilosť ihriska ) sa nájomné nevracia. Nájomca alebo ním poverená osoba je povinný na vyzvanie správcom predložiť potvrdenie o zaplatení.

Vstup na viacúčelové ihrisko:
1. Žiaci predškolských zariadení, základnej školy v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby.
2. Vstup na viacúčelové ihrisko pre osoby mladšie ako 12 rokov len pod dozorom dospelej osoby.
3. V prípade plateného užívania ihriska je nájomca povinný uhradiť prenájom ihriska pred vstupom na ihrisko.

Prevádzkový poriadok:
1. Vstup na ihrisko je možný len na základe súhlasu správcu alebo inej zodpovednej osoby areálu.
 

2. Spôsobilosť ihriska na používanie ( prenájom ) z  titulu nepriaznivého počasia, resp. technického stavu ihriska posudzuje správca.
 

3. Užívateľ je povinný dodržiavať v priestoroch ihriska zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ako i požiarnej ochrany.
 

4. Majiteľ športového ihriska ani správca nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie užívateľa počas vykonávania športovej činnosti na ihrisku. Vstup na ihrisko a všetky športové činnosti sú na vlastné nebezpečie.
 

5. Pri športovej činnosti a zdržiavaní sa na ihrisku sa treba riadiť pravidlami slušného správania, prevádzkovým poriadkom a pokynmi správcu športoviska.
 

6. V areáli ihriska je zakázané: lezenie na konštrukcie športoviska, basketbalové koše, resp. Futbalové brány, preliezanie plotov a brán. Taktiež je zakázané používať športovisko na iné účely ako je určené a iným ako obvyklým spôsobom.
 

7. Úmyselné poškodzovanie športoviska a jeho zariadenia je považované za vážne porušenie prevádzkového poriadku a správca alebo iná zodpovedná osoba je oprávnená okamžite vykázať poškodzovateľa z areálu. Majiteľ ihriska je oprávnený požadovať náhradu vzniknutej škody.
 

8. V priestoroch ihriska je zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje. Taktiež je zakázané vstupovať na ihrisko pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
 

9. V prípade nevhodného správania sa na ihrisku ( vulgárne nadávky, neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných osôb, poškodzovania areálu ) je správca alebo iná poverená osoba oprávnená a povinná takéhoto užívateľa ihriska vykázať z priestorov ihriska.
 

10. Na hraciu plochu je zakázané vstupovať v kopačkách, kolieskových korčuliach, topánkach na podpätkoch alebo inej nevhodnej obuvi. O vhodnosti hracej obuvi rozhoduje správca alebo iná poverená osoba. Na ihrisko je taktiež zakázané vstupovať s bicyklom, vodiť psov, znečisťovať samotný areál ihriska i jeho okolie odpadkami.
 

11. Užívatelia ihriska sú povinní riadiť sa a dodržiavať časový harmonogram športoviska.
 

12. Časový harmonogram využitia ihriska zostavuje a riadi správca areálu.
 

Vstupom do areálu ihriska vyjadruje každá osoba svoj súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť:

Správca areálu: hospodár športového areálu

Údržba areálu: vyčlenení pracovníci Obecného úradu Malženice

 

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska Malženice bol schválený Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2013, dňa 27.06.2013, ktoré nadobudlo účinnosť 01.08.2013.