Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. MAL-8/2016

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín.

 

Obec Malženice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 1.2.2016 začala na základe žiadosti p. Iveta Bunčekovej, Malženice 333, 91929, konanie č. MAL-8/2016 o vydanie súhlasu na výrub dreviny - 1 ks smrek - rastúci na pozemkoch parc. č. 321/1 v k. ú Malženice vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu  poškodzovania priľahlej nehnuteľnosti.

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.