Dokumenty na stiahnutie

Dňom 7.7.2016 je dostupný nový portál Spoločného obecného úradu v Trnave - www.soutt.sk. Tu nájdete všetky najaktuálnejšie tlačivá. 

 

VYHLÁSENIE STAVEBNÉHO DOZORU
zmysle ust. § 8 ods. 2 písm. f) vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
doc pdf
OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY
podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/ a § 5 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
doc pdf
OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV
podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
doc pdf
OHLÁSENIE UDRŽIAVACÍCH PRÁC
podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
doc pdf
NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA
podľa § 76 odst. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 17 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona/
.doc pdf
ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA ODSTRÁNENIE STAVBY
podľa § 88 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /Stavebný zákon/ a § 24 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
.doc pdf
ŽIADOSŤ O POVOLENIE ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY
podľa § 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /Stavebný zákon/ a § 21 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
.doc pdf
ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE STAVBY
/podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona/
.doc pdf
ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE PLATNOSTI STAVEBNÉHO POVOLENIA
/podľa § 69 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona/
.doc pdf
ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVINY V ZMYSLE § 47 ODS.3 ZÁKONA Č.543/2002 Z.Z. O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
.doc pdf
OZNÁMENIE O VÝRUBE
v zmysle § 47 ods.6 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
.doc pdf
NÁVRH NA VYDANIE ROZHODNUTIA O UMIESTNENÍ STAVBY
/podľa § 35 odst. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 3 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného .zákona /
.doc pdf
ŽIADOSŤ O ZMENU STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM
podľa § 68 odst.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /Stavebný zákon/ a § 11 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
.doc pdf
ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE LEHOTY VÝSTAVBY
podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
.doc pdf
ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA PRIPOJENIE KOMUNIKÁCIE NA MIESTNU KOMUNIKÁCIU
v zmysle § 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov žiadam o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu
.doc pdf
ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE NA VODNÚ STAVBU
podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a vyhlášky NR SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNP č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
.doc pdf
ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU NA UMIESTNENIE STAVBY MALÉHO ZDROJA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA
v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
.doc pdf
ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU NA POVOLENIE ZMENY TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA, FUNKČNÉHO VYUŽITIA, UMIESTNENIA STAVBY MALÉHO ZDROJA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA
v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
.doc pdf
ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU NA UVEDENIE DO PREVÁDZKY MALÉHO ZDROJA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA
v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
.doc pdf
ŽIADOSŤ O URČENIE POUŽITIA DOPRAVNÝCH ZNAČIEK A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ
v zmysle § 61 ods. 2 písm. a) zákona č. 8/2009 Z. z.. o cestnej premávke a § 3 ods. 2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
.doc pdf
ŽIADOSŤ O POVOLENIE INFORMAČNÉHO, REKLAMNÉHO, PROPAGAČNÉHO ZARIADENIA
podľa § 71 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení noviel /stavebný zákon/ a § 15 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
.doc pdf
ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU OBCE .doc pdf
ZÚČTOVANIE DOTÁCIE POSKYTNUTEJ OBCOU MALŽENICE .doc pdf
NÁVRH NA ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU .doc pdf
OZNÁMENIE K POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD .doc pdf
OZNÁMENIE - VZNIK DAŇ. POVINNOSTI - PES .doc pdf
OZNÁMENIE - ZÁNIK DAŇ. POVINNOSTI - PES .doc pdf
OZNÁMENIE K DANI Z NEHN. - KÚPA, PREDAJ... .doc pdf
ŽIADOSŤ O ODPUSTENIE POPL. ZA KO - PRECHODNÝ POBYT .doc pdf
ŽIADOSŤ O ODPUSTENIE POPL. ZA KO - ŠTUDENT .doc pdf
ŽIADOSŤ O ODPUSTENIE POPL. ZA KO - ZAHRANIČIE .doc pdf
ŽIADOSŤ O ÚĽAVU NA DANI - GARÁŽ .doc pdf
ŽIADOSŤ O ÚĽAVU NA DANI Z POZEMKOV .doc pdf
ŽIADOSŤ O ÚĽAVU NA DANI ZO STAVIEB .doc pdf